top of page

Archetypy v marketingu

Aktualizováno: 7. 2.

Archetypy značek jsou mocným marketingovým nástrojem. Tyto archetypy vycházejí z koncepce Carla Junga, který identifikoval univerzální, primitivní symboly a příběhy sdílené různými kulturami po celém světě. 


V marketingu se tyto symboly přetvářejí do 12 základních archetypů, jako je Hrdina, Mág, Rebel nebo Mudrc, přičemž každý má své specifické vlastnosti a hodnoty.


Využití archetypů v marketingu umožňuje značkám vyprávět příběhy, které rezonují na hlubší emocionální úrovni. Tímto způsobem se značky mohou odlišit od konkurence a vytvořit silný, trvalý vztah se svými zákazníky. Archetypy pomáhají značkám nejen v komunikaci jejich hodnot a identity, ale také v budování autentičnosti a důvěry.


V dnešní době není dostatečné mít jen kvalitní produkt nebo službu. Značky, které efektivně využívají archetypy ve svém marketingu, se mohou stát nejen viditelnějšími, ale i mnohem významnějšími v životech svých zákazníků.


Všech 12 archetypů můžeme rozdělit do 4 skupin na archetypy stability, sounáležitosti, rizika a nezávislosti.


4 typy archetypů značek

1. ARCHETYPY STABILITY

Mezi archetypy stability patří Tvůrce, Pečovatel a Vládce. Archetypy stability jsou v marketingu zásadní pro značky, které usilují o vyjádření spolehlivosti a kvality. A zároveň hledají pevný a udržitelný základ ve své komunikaci a značkovém poselství.


Archetypy stability představují hlubokou touhu po uspořádání, péči a kontrole. Jsou zásadní pro marketingové strategie, které zdůrazňují trvalost, spolehlivost a vůdčí schopnosti. Od inovativního a tvůrčího Tvůrce, přes empatického a podpůrného Pečovatele, až po mocného a kontrolujícího Vládce – každý z těchto archetypů nabízí stabilní základ, na kterém mohou značky budovat důvěru a respekt u svého cílového publika.Tvůrce

Archetyp Tvůrce je synonymem pro inovaci, kreativitu a touhu vytvářet něco jedinečného. Značky, které tento archetyp přijímají, jsou ty, které se nebojí zkoumat nové myšlenky a hranice svých oborů. Tyto značky jsou často viděny jako průkopníky, přinášející na trh originální a inovativní produkty nebo služby.


Značka, která v sobě nese archetyp Tvůrce, se nebojí experimentovat a vyzkoušet nové cesty. Tato odvaha a představivost vede ke kultivaci silné a unikátní značkové identity, která rezonuje s těmi, kdo hledají něco mimo běžný rámec.


Pozor si tyto značky musí dát na přílišné zaměření na inovace na úkor funkčnosti a praktičnosti nebo finanční stránky. Příkladem značek s archetypem tvůrce může být Apple nebo LEGO.Pečovatel

Archetyp Pečovatele je ztělesněním péče, podpory a ochrany. Značky, které se identifikují s tímto archetypem, jsou ty, které klade velký důraz na pomoc a podporu ostatních, ať už prostřednictvím jejich produktů, služeb nebo firemní kultury.


Tento archetyp patří hlavně k značkám v oblastech jako zdravotní péče, vzdělávání nebo sociální služby. Pečovatelé jsou viděni jako důvěryhodné a spolehlivé značky, které si kladou za cíl zlepšovat životy lidí a posilovat komunity. Srdce Pečovatele je v empatii a altruismu, což může být mocným poslem ve vaší značkové komunikaci.


Tyto značky si musí dát pozor, aby nebyly až příliš obětavé a nezanedbávaly vlastní potřeby. Příkladem značek ztělesňujících archetyp pečovatele mohou být Johnson & Johnson a UNICEF.Vládce

Archetyp Vládce se vyznačuje snahou o kontrolu, vůdcovství a stabilitu. Značky, které tento archetyp reprezentují, jsou často vnímány jako lídři ve svých odvětvích, nabízejí pocit bezpečí a důvěry. Tyto značky jsou spojeny s výkonností, efektivitou a schopností udržovat pořádek a směr.


Vládce v sobě nese principy autority a vůdcovství a je ideální pro firmy, které chtějí být vnímány jako standardní nositelé ve svém odvětví. Tento archetyp je také spojen s luxusem, exkluzivitou a vysoce kvalitními produkty a službami.


Pozor si tyto značky musí dát na přílišné autoritářství a rigiditu. Příkladem je Rolex nebo Porsche.


 

2. ARCHETYPY SOUNÁLEŽITOSTI

Mezi archetypy sounáležitosti patří Klaun, Kluk od vedle (Jeden z nás) a Milenec. Tyto archetypy jsou základními stavebními kameny pro značky, které chtějí oslovit své publikum na základě sdílených emocí, společných zážitků a touhy někam patřit.


Archetypy sounáležitosti odhalují hlubší lidské touhy po spojení, společenském uznání a intimním vztahu. V marketingové komunikaci tyto archetypy pomáhají značkám vytvořit silný emoční základ, na kterém lze budovat trvalé vztahy s cílovými skupinami. Od lehkého a bezstarostného Klauna, přes uklidňujícího a spolehlivého Kluka od vedle, až po vášnivého a inspiraci hledajícího Milence – každý z těchto archetypů nabízí unikátní cestu k vytváření hlubokých a smysluplných propojení mezi značkou a jejími zákazníky.


Při správném využití mohou tyto archetypy překlenout rozdíly a vytvořit pocit jednoty, který je nezbytný pro budování silných a trvalých vztahů mezi značkou a jejím publikem.Klaun

Archetyp Klauna symbolizuje radost, humor a neformálnost. Značky, které přijímají tento archetyp, jsou často vnímány jako přátelské, přístupné a zábavné. Tyto značky jsou experti v rozptylování od každodenních starostí a přinášejí lehkost a smích do života svých zákazníků.


V marketingu Klaun vytváří propojení s lidmi prostřednictvím humoru a zábavy. Je ideální pro značky, které chtějí být vnímány jako mladistvé, energické a schopné přinést pozitivní změnu do života zákazníků.


Tyto značky si musí dát pozor, aby jejich neformálnost nezpůsobovala nedůvěryhodnost. Příkladem značek s archetypem Klauna mohou být Old Spice a Snickers.Kluk od vedle (Jeden z nás)

Archetyp Kluka od vedle, který je známý také jako Jeden z nás, představuje přístupnost, autentičnost a pocit sounáležitosti. Značky, které tento archetyp zastupují, jsou vnímány jako upřímné, spolehlivé a blízké běžným lidem.


Tento archetyp je silný v budování komunity a vytváření pocitu, že "jsme v tom spolu". Je ideální pro značky, které chtějí být vnímány jako součást každodenního života svých zákazníků a které staví na hodnotách rovnosti a inkluzivity.


Pozor si tyto značky musí dát na průměrnost, aby neztratili svou identitu. Příkladem mohou být IKEA nebo eBay.Milenec

Archetyp Milence je spojen s vášní, smyslností a touhou po intimním spojení. Značky, které přijímají tento archetyp, jsou často vnímány jako atraktivní, emocionálně rezonující a luxusní.


V marketingu Milenec využívá emocionální a smyslové aspekty pro hlubší spojení se zákazníky. Je skvělý pro značky, které se zaměřují na krásu, romantiku a prožitky, které vyvolávají silné emoce.


Pozor si tyto značky musí dát na povrchnost. Příkladem mohou být Victoria's Secret nebo Chanel.


 

3. ARCHETYPY RIZIKA

Mezi archetypy spojené s rizikem řadíme archetypy Hrdiny, Rebela a Kouzelníka, které představují esenci nebojácnosti, inovace a magie.


V marketingu archetypy rizika hrají klíčovou roli ve vytváření odvážných a inovativních brandových strategií. Tyto archetypy jsou neocenitelné pro značky, které se snaží překonávat běžné konvence a posouvat hranice možného. Nejen že inspirují značky k vytváření statečných a poutavých příběhů, ale také pomáhají budovat značkovou identitu, která odolává konvencím a vyzývá status quo.


Archetypy rizika zosobňují touhu po překonávání překážek a objevování nových teritorií. Od neohroženého a výzvám čelícího Hrdiny, přes nezávislého a pravidla překračujícího Rebela, až po mystického a realitu transformujícího Kouzelníka – každý z těchto archetypů nabízí jedinečný způsob, jak oslovit a zaujmout cílové publikum.Hrdina

Archetyp Hrdiny symbolizuje sílu, odvahu a odhodlání. Značky ztělesňují se s tímto archetypem jsou vnímány jako silné, odvážné a schopné překonávat překážky. Tyto značky inspirují své zákazníky, aby se postavili výzvám a dosáhli svých cílů.


V marketingu Hrdina vytváří silné emocionální spojení s publikem prostřednictvím příběhů o překonávání překážek a dosahování cílů. Je ideální pro značky, které se chtějí spojit s vlastnostmi jako jsou síla, odhodlání a vítězství.


Pozor si tyto značky musí dát na aroganci a aby nepůsobily až příliš riskantně. Příkladem mohou být Nike nebo RedBull.Rebel

Archetyp Rebela se vyznačuje nezávislostí, rebélií a porušováním pravidel. Značky přijímající tento archetyp jsou často vnímány jako inovativní, odvážné a nezávislé. Jsou to průkopníci, kteří se nebojí jít proti proudu a zkoumat nové možnosti.


V marketingové komunikaci se Rebel zaměřuje na vyjádření individuality a odlišnosti. Je vhodný pro značky, které se snaží představit nové myšlenky nebo výrobky a které chtějí oslovit publikum toužící po nezávislosti a autentičnosti.


Pozor si musí dát, aby nebyly tyto značky vnímány jako příliš nestabilní nebo kontroverzní. Příkladem může být Harley-Davidson nebo Diesel.Kouzelník

Archetyp Kouzelníka je spojen s transformací, inovací a kouzlem. Značky ztělesňující Kouzelníka jsou vnímány jako zdroj inspirace, kreativity a magie. Tyto značky přinášejí do života svých zákazníků transformaci a nové možnosti.


V marketingové strategii Kouzelník používá příběhy a zážitky, které ukazují proměnu a nové možnosti. Je ideální pro značky, které chtějí být vnímány jako inovativní, inspirativní a schopné přinášet pozitivní změny.


Pozor si tyto značky musí dát na to, aby nebyly vnímané jako příliš idealistické a nepraktické. Jako příklad si můžeme představit Disney nebo Pixar.


 

4. ARCHETYPY NEZÁVISLOSTI

Neviňátko, Objevitel a Mudrc představují archetypy, které symbolizují čistotu, nezávislý průzkum a hloubku znalostí. V prostředí marketingu se archetypy nezávislosti jeví jako klíčové prvky pro značky usilující o vyjádření svobody, autonomie a originality. Tyto archetypy jsou vhodné pro značky, které se snaží komunikovat nekompromisní hodnoty a originalitu.


Archetypy nezávislosti jsou personifikací touhy po autentičnosti, objevování a moudrosti. Používají se v marketingu k posílení příběhů značek, které stojí za svými hodnotami a usilují o jedinečný pohled na svět. Od nevinného a neposkvrněného Neviňátka, přes neustále hledajícího a objevujícího Objevitele, až po moudrého a osvíceného Mudrce – každý z těchto archetypů nabízí specifický pohled na svět, který rezonuje s určitými segmenty publika.Neviňátko

Archetyp Neviňátka symbolizuje čistotu, optimismus a upřímnost. Značky, které tento archetyp představují, jsou vnímány jako nevinné, čisté a často spojené s jednoduchostí a transparentností. Tento archetyp apeluje na touhu po návratu k jednodušším časům a k hodnotám jako je upřímnost a integrita.


Silnou stránkou Neviňátka je schopnost navodit pocit nostalgie a důvěry, což může vytvářet silný emocionální vztah se zákazníky. Ideální je pro značky, které se chtějí spojit s nekomplikovaností, čistotou a počáteční nevinností.


Pozor si značky s archetypem Neviňátka musí dát, aby nebyly vnímané jako naivní a nezkušené. Příkladem mohou být Coca-Cola nebo Dove.Objevitel

Archetyp Objevitel je ztělesněním nezávislosti, objevů a odvahy ke zkoumání nových horizontů. Značky reprezentující tento archetyp jsou vnímány jako průkopnické, inovativní a nebojácné v průzkumu neznámého.


Jeho síla spočívá ve schopnosti inspirovat a motivovat zákazníky k průzkumu a objevování nových možností. Objevitel je perfektní pro značky, které chtějí být spojovány s dobrodružstvím, inovacemi a neustálým hledáním nových cest.


Pozor si musí dát, aby nebyl vnímán jako osamělý nebo nespolupracující. Příkladem mohou být GoPro nebo Jeep.


Mudrc

Archetyp Mudrce představuje moudrost, znalosti a porozumění. Značky, které se ztotožňují s tímto archetypem, jsou vnímány jako autoritativní, informované a důvěryhodné zdroje znalostí.


Jeho hlavní silou je schopnost poskytnout hluboké porozumění a pravdivé informace. Mudrc je ideální pro značky, které chtějí být vnímány jako experti ve svém oboru, nabízející osvětu a vhled do složitých témat.


Pozor si musí tyto značky dát, aby nebyly vnímané jako příliš teoretické nebo odtažité. Jako příklad můžeme uvést The New York Times nebo National Geographic.


 

Archetypy jsou nejen základem pro efektivní a rezonující marketingové strategie, ale také slouží jako zrcadlo, ve kterém se zákazníci mohou vidět a ztotožnit se s produkty a značkami. Výběr správného archetypu pro značku může vést k hlubšímu spojení se zákazníky a ke zvýraznění jedinečnosti značky na trhu.


Je důležité, abyste pečlivě zvážili, který archetyp nejlépe odpovídá vaší značce a jejímu poslání, abyste mohli vytvořit silný a rezonující příběh, který osloví správné publikum.


Comentarios


NÁŠ KONTAKT

Naše company s.r.o.

Název

+420 721 121 700

Telefon

Poběžovice u Holic 116, 534 01

Sídlo

196 31 162

IČO

C 51669 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

Spisová značka

Právní informace

Naše sítě

  • Facebook
  • LinkedIn

Kliknutím na tlačítko Odeslat souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Vaše zpráva

Jak na to?

01

Kontaktujte nás

Vyplněním jednoduchého formuláře nám dejte vědět, kdo jste a proč nás poptáváte.

02

Ozveme se zpět

Jakmile dotaz dorazí, ozveme se zpět. Cílem bude si vše ujasnit a domluvit si schůzku.

03

Domluvíme si setkání

Potkáme se ideálně tváří v tvář, případně online. Řeknete nám své očekávání, poznáme se a uvidíme zda přeskočí jiskra.

04

Dostanete nabídku

Po úspěšném osobním setkání vám navrhneme řešení a předložíme nabídku.

05

Rozhodnete se

Teď je řada na vás. Zvážíte nabídku a pokud vám bude vyhovovat, s radostí se pustíme do práce.

bottom of page